Súčasnosť

Vývoj počtu trvale bývajúcich obyvateľov od roku 1971 preukazuje, že počet obyvateľov v obci stále výrazne klesá (úbytok – 215 obyvateľov), napriek tomu, že sa jedná o prímestské sídlo v priamej nadväznosti na mesto Sečovce s optimálnymi podmienkami na bývanie.

 

Občianska a technická vybavenosť:

  • Rozvodná sieť plynu
  • Zber eko odpadu
  • Dom smútku
  • Kultúrny dom
  • Obecný úrad

 

Príroda

Zbehňov leží pri východnom úpäti Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine rozčlenenej potokmi Trnava a Trnávka. Nadmorská výška v strede obce je 172 m n. m., v chotári 140 – 200 m n. m. Chotár je odlesnený.

Z klimatického hľadiska patrí územie obce do oblasti teplej, mierne suchej s chladnou zimou. Priemerné ročné teploty sa pohybujú okolo 9°C, teplota v júli sa pohybuje od 18,5°C do 19,5°C v januári od 1,5°C az do – 4°C. Priemerný ročný súhrn zrážok činí cca 650 – 700 mm.

Na k.ú. obce Zbehňov sú z pôdnych typov zastúpené hnedo zeme, oglejene a illimerizované pôdy, z pôvodných druhov hlinité a ílovito – hlinité.

 

Typ obce

Obec Zbehňov predstavuje vidiecký nižný typ obce na západnom okraji Podslanskej pahorkatiny. Obec sa nachádza na ceste III/050 211 Zemplínska Teplica – Sečovce. Obec je charakteristická prevahou plôch obytného územia so zástavbou rodinných domov vidieckého typu a hospodárskej zelene na ich pozemkoch. Výrobné územie, hospodársky dvor poľnohospodárstva sú územne odčlenené od obce a nachádzajú sa v severnej časti obce. Jedná sa o malé prímestské vidiecke sídlo v urbannom priestore mesta Sečovce.

 

Občianska vybavenosť

Plochy verejnej občianskej vybavenosti (obchodná vybavenosť, obecný úrad) sú sútredené na križovatke Lesnej a Hlavnej ulice (Varhaňovského námestie) a na Hlavnej ulici. Plochy športovej vybavenosti (futbalové ihrisko) sa nachádzajú v severnej časti obce na Topoľovej ulici.

 

Plochy verejnej zelene

Plochy verejnej zelene sú v zastavanom území obce zastúpené menšou verejnou parkovou plochou v centre obce pri kostole, líniou sprievodnou zeleňou pozdĺž miestnych komunikácii a plochou cintorína na Lesnej ulici. Cez zastavané územie obce preteká vodný tok Trnávka s hodnotnou sprievodnou zeleňou. Rozsah plôch verejnej zelene je adekvátny veľkosti obce. Okolo hospodárskeho dvora na Topoľovej ulici je vysadená sprievodná líniova zeleň.

 

Comments are closed.